JUNIOR HIGH

Julie Jeong Grade 5 & ELA / ESL

Jin Choi Grade 6 & ELA/Technical English

Elena Chang Grade 7 & Science

Jenny Kim Grade 8 & ELA

Sunny Park Math

John Chang Math

Melody Kang Social Studies

Sarah Heo Science

Jun Yu Social Studies

Henry An JHS Chaplain

Nick Kim Korean

Claire Bong Music

Hoon Kang Visual Arts

RaAh Kim Physical Education

Kong Kim Aquatics

Sally An JHS Operations